मंत्री, धर्माेदय सभा

सूत्र संग्रह

सूत्र संग्रह

122

भगवान बुध्दबाट उपदेशित सूत्रहरुकेा संग्रह मध्ये सूत्रपिटककेा सुत्तनिपाटमा भएका बिभिन्न सुत्तहरुकेा निदान कथा, पालि र नेपाल भाषामा अर्थ सहित १६ वटा सूत्रहरु जसमा मनुष्यकेा उत्थान र पतन, गैातमीकेा दान, दुइवटा सुख आदि सूत्रहरु संग्रह गरिएका छन् ।

भगवान बुध्दकाे विभिन्न उपदेशहरुका बारेमा पालि भाषा तथा त्यसकाे अर्थ साथै निदानकथा पनि भएकाेले बुध्दशिक्षा अध्ययन गर्नेहरु ।