माधवी अनागारिका

उदान

उदान

161

बुद्धले कुनै कारण वा घटनालाइ जाेडेर दिएकाे धर्म उपदेश अथवा अचानक निस्ककाे वाक्यहरू सकंलन

बुद्धकाे शिक्षा अध्ययनमा कार्य भएकाहरू