विशाखा अनागारिका

स्वचित्त शुद्धिमार्ग (ज्ञानध्यानया उपदेश )

स्वचित्त शुद्धिमार्ग (ज्ञानध्यानया उपदेश )

41

आफ्नो चित्त शुद्ध गर्नु, अह्मभाव, मिथ्याभाव, मारलाई हटाउनको लागि आवश्क उपायहरु ।

चित्त शुद्ध गर्न लागेकाहरुलाइ उपयोगी छ ।