श्रीमती चन्द्रमाया उपासिका, मचलि येँ

जोतिय महाजन

जोतिय महाजन

63

पालि सहित्यको जातक जुन दान र त्यगको आर्दशलिन योग्य छ।

जातकको बारे जानकारी लिन इच्छुक ब्यक्ति सबैलाई ।