सुवास कंसाकार, सम्पूर्ण कंसाकार

जलपान, भाेजन, सर्वत सेवन गर्दा स्मृति राख्ने अभ्यास

जलपान, भाेजन, सर्वत सेवन गर्दा स्मृति राख्ने अभ्यास

जलपान, भाेजन गर्दा र अन्य त्रियाकलाप गर्दा भाविता गर्ने विधि उल्लेख गरिएकाे छ।

सम्पूर्ण साधक साधिकाहरूकाे लागि ।