हरि ओम श्रेष्ठ, नयाँ बानेश्वर

उत्पन्न विषयवस्तु भाविता गर्ने

उत्पन्न विषयवस्तु भाविता गर्ने

आर्यअष्टांगिकमार्गकाे आधार लिई उत्पन्न विषयवस्तुमा ध्यान भावना कसरी गर्ने भन्ने भावना विधि उल्लेख गरिएका छन् ।

सम्पूर्ण ध्यान भावना गर्ने साधकसाधिकाहरू ।