भद्दन्त आचार्य अनुरूद्ध महाथेरा

अभिधम्मत्थसङ्गहाे

अभिधम्मत्थसङ्गहाे

अभिधर्मकाे चित्तकाण्ड, चैतसिक काण्ड, प्रकीर्ण काण्ड, वीथि काण्ड आदि विषयमा पालि र नेपाली अर्थसहित उल्लेख गरिएका छन् ।

अभिधर्म अध्ययन गर्न चाहनेहरू।