भदन्त आनन्द कौशल्यायन

महानारद जातक

महानारद जातक

52

भगबान बुद्धले उरुबेल काश्यपलाई दमन गर्नु भएको देशना गर्नु भएको जातक हो ।

जातकको अध्ययन गर्न चाहाने ब्यक्तिहरुलाई उपयोगि छन ।