हेराकाजी शाक्य

मध्यम मार्ग

मध्यम मार्ग

68

धर्मचक्र सूत्रकाे मूल अर्थ र मध्यम मार्गका बारेमा ब्याख्या गरेका छन् ।

बुद्धधर्मकाे व्यवहारीक पक्षका बारेमा जान्न चाहनेहरु ।