मा गुणवती

नेपालय् २५ दँ जिगु लुमन्ति

नेपालय् २५ दँ जिगु लुमन्ति

बर्माबाट नेपाल आउनुभएका मा गुणवती गुरुमांले नेपाल बसाइकाे आफ्नाे अनुभव प्रस्तुत ।

विदेशी भन्ते, गुरुमांहरूकाे बारेमा अध्ययनमा रूची राख्नेहरू ।