सुनन्द

कर्म

कर्म

55

कर्म भनेको के कति प्रकारको कर्म छ । कस्तोलाई कुसल, कस्तोलाई अकुसल र यसको फल र कर्मले कति सम्म काम गर्छ भन्ने बारे बिस्तृत रुपमा लेखिराखेको छ ।

कर्मको बिषयमा जानकारी लिन इच्छुक सबैलाई ।