नेपाल बाैद्ध परियत्ति शिक्षा परिषद्

तृतीय प्रवेश शिक्षा (कक्षा ६) द्वितीय पत्र

तृतीय प्रवेश शिक्षा (कक्षा ६) द्वितीय पत्र

217

यस पुस्तकलाई तीन खण्डमा बिभाजन गरिएकाे छ । प्रथम खण्ड अन्तर्गत भिक्षु अमृतानन्द महास्थविरद्वारा अनुवादित धम्मपद (बाल वर्ग, पण्डित वर्ग, अरहत् वर्ग) अर्थ सहित पालि गाथा, दाेस्राे खण्डमाआचार्य भिक्षु अमृतानन्दद्वारा लिखित संक्षिप्त कथा सहित धम्मपद-अप्रमाद वर्ग अन्तर्गत श्यामावती, चूलपन्थक आदि, चित्त वर्ग अन्तर्गत मेघिय स्थविर, संघरक्षित स्थविर) गाथा सहित कथा उल्लेख गरिएकाे र तेस्राे खण्डमा रत्न सुन्दर शाक्यद्वारा लिखित स्मरणीय व्यत्तिहरू (भिक्षु प्रज्ञानन्द् महास्थविर, भिक्षु शाक्यानन्द महास्थविर, भिक्षु धर्मालाेक महास्थविर) आदि व्यत्तिहरूकाे बारेमा उल्लेख गरिएका छन्।

परियत्ति प्रवेश तृतीय वर्षका विद्यार्थीहरू र बुद्धशिक्षा अध्ययन गर्न चाहनेहरू ।

परियत्तिः तृतीय प्रवेश शिक्षा (कक्षा ६) प्रथम पत्र

परियत्तिः तृतीय प्रवेश शिक्षा (कक्षा ६) प्रथम पत्र

273

यस पुस्तकलाई तीन खण्डमा बिभाजन गरिएकाे छ । प्रथम खण्ड अन्तर्गत आचार्य अमृतानन्द महास्थविरद्वारा संकलित बुद्धकालीन श्रावक चरित्र (सारिपुत्रकाे परिचय, गृहत्याग, भाइबहिनीहरू, अग्रस्थान) आदि, दाेस्राे खण्डमा भिक्षु ज्ञानपूर्णिक महास्थविरद्वारा अनुवादित परित्त सुत्त (महाजयमङ्गल सूत्र, जयमङ्गल सूत्र) काे अर्थ र तेस्राे खण्डमा भिक्षु बुद्धदत्तद्वारा लिखित तथा भिक्षु शीलभद्रद्वारा अनुवादित पालि भाषावतरणमा मिश्रित त्रिया, संज्ञा, कर्म वाच्य आदि उल्लेख गरिएका छन् ।

परियत्ति प्रवेश तृतीय वर्ष का विद्यार्थीहरू र बुद्धशिक्षा अध्ययन गर्न चाहानेहरू

परियत्ति सद्धम्म पालककाे प्रवेश द्वितीय बर्ष (कक्षा ५)

परियत्ति सद्धम्म पालककाे प्रवेश द्वितीय बर्ष (कक्षा ५)

453

यस पुस्तकलाई तीन खण्डमा बिभाजन गरी तीन वटा पत्रहरूकाे लागि एकै पुस्तकमा समेटिएका छन् । प्रथम खण्डमा पृष्ठ १ देखि ११५ सम्म परित्त सुत्त (बाेझङ्ग सूत्र, बुद्धानुस्सति सूत्र) पालि अर्थ र निदान, भिक्षु अमृतानन्दद्वारा लिखित तथा केशव लाल कर्माचार्यद्वारा अनुदित बुद्ध जीवनीमा धर्मप्रचार देखि महापरिनिर्वाण, धातु विभाजन र भिक्षु बुद्धदत्तद्वारा लिखित तथा भिक्षु शीलभद्रद्वारा अनुवादित पालिभाषावतरणमा भविष्यकालकाे त्रियापद, पुलिङ्ग, संज्ञा आदि उल्लेख गरिएका छन् । दाेस्राे खण्डमा पृष्ठ ११९ देखि ३०७ सम्म भिक्षु अमृतानन्द महास्थविरद्वारा अनुवादित धम्मपद अन्तर्गतकाे चित्त् वर्ग, पुष्प वर्गकाे अर्थसहित पालि गाथा, भिक्षु अमृतानन्दद्वारा लिखित संक्षिप्त कथासहित धम्मपद (चक्षुपाल स्थविर, मट्टकुण्डली, आदि १२ वटा कथा गाथा र

परियत्ति सद्धम्म पालककाे प्रवेश द्वितीय बर्ष (कक्षा ५)का विद्यार्थीहरू र बुद्धशिक्षा अध्ययन गर्न चाहनेहरू ।

परियत्ति सद्धम्म पालककाे प्रवेश प्रथम बर्ष  (कक्षा ४)

परियत्ति सद्धम्म पालककाे प्रवेश प्रथम बर्ष (कक्षा ४)

379

यस पुस्तकलाई तीन खण्डमा बिभाजन गरी तीन वटा पत्रहरूकाे लागि एकै पुस्तकमा समेटिएका छन् । प्रथम खण्ड अन्तर्गत पृष्ठ १ देखि ११८ सम्म परित्त सुत्त (स्कन्ध सूत्र, पुब्बण्ह सूत्र) पालि अर्थ र निदान, भिक्षु अमृतानन्दद्वारा लिखित तथा केशव लाल कर्माचार्यद्वारा अनुवादित बुद्ध जीवनीमा बाेधिसत्वकाे जन्म , ज्ञानप्राप्ति, धर्मप्रचार र भिक्षु बुद्धदत्तद्वारा लिखित तथा भिक्षु शीलभद्रद्वारा अनुदित पालि भाषावतरणमा अक्षर विभाजन, विभत्ति र वचन वर्तमान काल आदि उल्लेख गरिएका छन् । दाेस्राे खण्डमा पृष्ठ १२१ देखि २२९ सम्म भिक्षु अमृतानन्द महास्थविरद्वारा अनुदित धम्मपद (यमक वर्ग, अप्रमाद वर्ग) अर्थ सहित पालि गाथा, भिक्षु सुदर्शनद्वारा लिखित तथा वीणा कंसाकारद्वार अनुदित माता पिताकाे सेवा

परियत्ति सद्धम्म पालककाे प्रवेश प्रथम बर्ष (कक्षा ४)का विद्यार्थीहरू र बुद्धशिक्षा अध्ययन गर्न चाहनेहरू ।