माेतीकाजी शाक्य

बुद्धकाे मूल उपदेश

बुद्धकाे मूल उपदेश

275

बुद्धधर्मका मुख्य कुराहरू सरल रूपमा प्रस्तुत।

बुद्धका उपदेशहरू अध्ययन गर्नेहरू ।